Гузориш:Феҳристи асосҳои феълҳои тоҷикӣ

Аз Wiktionary
Jump to navigation Jump to search
Инфинитив Асоси замони гузашта Асоси замони ҳозира
аллонидан аллонид аллон
ангехтан ангехт ангез
ангоштан ангошт ангор
андовидан андовид андов
андохтан андохт андоз
анҷомидан анҷомид анҷом
арзидан арзид арз
афзоидан, афзудан афзоид, афзуд афзо
афкандан афканд афкан
афрохтан афрохт афроз
афрӯхтан афрӯхт афрӯз
афтидан, афтодан афтид, афтод афт
афтондан афтонд афтон
афшонидан афшонд афшон
афшурдан афшурд афшор
барангехтан барангехт барангез
барафроштан барафрошт барафроз
барафрӯхтан барафрӯхт барафрӯз
баргардондан, баргардонидан баргардонд, баргардонид баргардон
баргаштан баргашт баргард
баргузидан баргузид баргузин
бардоштан бардошт бардор
барзадан барзад барзан
баркандан барканд баркан
баркашидан баркашид баркаш
баровардан баровард баровар, барор
баромадан баромад баро, барой
бархезондан бархезонд бархезон
бархостан бархост бархез
бархӯрдан бархӯрд бархӯр
барҷастан барҷаст барҷаҳ
бастан баст банд
бахшидан бахшид бахш
бехтан бехт без
бозгардонидан бозгардонид бозгардон
бозгаштан бозгашт бозгард
боздоштан боздошт боздор
бозидан бозид боз
бозмондан бозмонд бозмон
бозхостан бозхост бозхоҳ
бозёфтан бозёфт бозёб
болидан болид бол
боридан борид бор
бофтан бофт боф
бохтан бохт боз
будан буд бош
бурдан бурд бар
буридан бурид бур, бурр
бӯидан бӯид бӯй
бӯсидан бӯсид бӯс
вазидан вазид ваз
варамидан варамид варам
ваҳмидан ваҳмид ваҳм
ваҳмондан, ваҳмонидан ваҳмонд, ваҳмонид ваҳмон
вогузоштан вогузошт вогузор
водоштан водошт водор
вохӯрдан вохӯрд вохӯр
газидан газид газ
гардидан гардид гард
гардондан, гардонидан гардонд, гардонид гардон
гаштан гашт гард
гиристан гирист гиря
гирифтан гирифт гир
гирондан гиронд гирон