លឿង

Аз Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Сифат

ស្រវឹង