ភាសាអាទឺម៉ង

Аз Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Сифат

ភាសាអាទឺម៉ង

олмонӣ