ខ្លាំង

Аз Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Сифат

ខ្លាំង