અક્ષર

Аз Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Исм

અક્ષર

  1. Маънои ин калима ва ё ибора то ҳол тарҷума нашудааст.Шумо метавонед варианти тарҷумаи худро пешниҳод намоед.